1526 1122 1540 1408 1808 1326 1716 1109 1296 1406 1296 1409 1948 1410 1898 1130 1950 1632 1830 1312 1579 1672 1781 1278 1008 1235 1634 1864 1075 1558 1389 1396 1941 1828 1068 1409 1778 1942 1862 1636 1905 1174 1516 1119 1313 1564 1365 1041 1988 1076 1009 1703 1566 1346 1865 1297 1853 1308 1510 1961 1104 1526 1485 1775 1437 1529 1336 1233 1876 1329 1560 1510 1098 1783 1244 1432 1268 1819 1526 1226 1445 1408 1987 1684 1220 1603 1640 1194 1931 1347 1720 1524 1738 1742 1937 1226 1723 1164 1275 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง (23 ธันวาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0403/ว 705 ลงวันที่ 10 21 เมษายน 2531 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเทศบาล (20 ธันวาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0403/ว 705 ลงวันที่ 10 21 เมษายน 2531 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเทศบาล (20 ธันวาคม 2562)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (19 ธันวาคม 2562)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) (18 ธันวาคม 2562)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ธันวาคม 2562)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2562)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (11 ธันวาคม 2562)
แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 ธันวาคม 2562)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย (02 ธันวาคม 2562)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (22 พฤศจิกายน 2562)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) แบบกู้ระยะยาว (ชนิดปกติ) (19 พฤศจิกายน 2562)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 พฤศจิกายน 2562)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 พฤศจิกายน 2562)
กำหนดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานสถานธนนุบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน จ.ส.ท. (12 พฤศจิกายน 2562)
กำชับการรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 พฤศจิกายน 2562)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย (06 พฤศจิกายน 2562)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นกรณีพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ค (28 ตุลาคม 2562)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562 (10 ตุลาคม 2562)
แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 กันยายน 2562)