1713 1005 1654 1999 1038 1682 1461 1550 1622 1389 1012 1549 1182 1196 1999 1071 1485 1378 1578 1569 1479 1605 1952 1289 1305 1211 1222 1007 1404 1623 1515 1114 1771 1138 1870 1965 1959 1287 1724 1484 1255 1346 1456 1882 1559 1263 1199 1072 1871 1318 1919 1088 1852 1787 1953 1604 1967 1685 1304 1283 1070 1937 1925 1239 1219 1536 1841 1014 2000 1267 1072 1159 1822 1461 1411 1990 1291 1752 1935 1010 1549 1292 1170 1081 1107 1122 1219 1218 1126 1167 1425 1019 1081 1931 1763 1170 1488 1700 1769 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง (23 ธันวาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0403/ว 705 ลงวันที่ 10 21 เมษายน 2531 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเทศบาล (20 ธันวาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0403/ว 705 ลงวันที่ 10 21 เมษายน 2531 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเทศบาล (20 ธันวาคม 2562)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (19 ธันวาคม 2562)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) (18 ธันวาคม 2562)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ธันวาคม 2562)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2562)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (11 ธันวาคม 2562)
แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 ธันวาคม 2562)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย (02 ธันวาคม 2562)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (22 พฤศจิกายน 2562)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) แบบกู้ระยะยาว (ชนิดปกติ) (19 พฤศจิกายน 2562)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 พฤศจิกายน 2562)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 พฤศจิกายน 2562)
กำหนดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานสถานธนนุบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน จ.ส.ท. (12 พฤศจิกายน 2562)
กำชับการรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 พฤศจิกายน 2562)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย (06 พฤศจิกายน 2562)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นกรณีพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ค (28 ตุลาคม 2562)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562 (10 ตุลาคม 2562)
แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 กันยายน 2562)