1880 1747 1568 1053 1824 1051 1757 1331 1232 1183 1978 1005 1742 1122 1629 1979 1192 1344 1581 1039 1752 1854 1522 1646 1304 1028 1823 1324 1271 1032 1073 1409 1737 1024 1150 1722 1155 1411 1761 1433 1885 1346 1495 1272 1116 1667 1315 1455 1830 1369 1544 1883 1667 1377 1350 1493 1271 1944 1510 1533 1520 1815 1277 1888 1750 1086 1347 1993 1263 1443 1179 1850 1775 1217 1008 1911 1951 1364 1996 1334 1508 1038 1390 1870 1400 1268 1248 1030 1910 1308 1998 1447 1946 1175 1063 1686 1932 1427 1756 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (21 กุมภาพันธ์ 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (21 กุมภาพันธ์ 2567)
โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (31 มกราคม 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป (26 มกราคม 2567)
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (26 มกราคม 2567)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (25 มกราคม 2567)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 มกราคม 2567)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พ.ศ.2567 (09 มกราคม 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานบัญชี (22 ธันวาคม 2566)
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดการก่อหนี้นอกระบบ (20 ธันวาคม 2566)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (14 ธันวาคม 2566)
การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (23 พฤศจิกายน 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก กำหนดวันที่ เวลา สถานที่ และระเบียบิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธน (23 พฤศจิกายน 2566)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 พฤศจิกายน 2566)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (13 พฤศจิกายน 2566)
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 ตุลาคม 2566)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 (09 ตุลาคม 2566)
โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04 ตุลาคม 2566)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2566 ( 1 ตุลาคม 2566 ) (25 กันยายน 2566)
โอน (ย้าย) และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 กันยายน 2566)