1630 1964 1395 1040 1341 1558 1144 1715 1631 1772 1430 1392 1232 1409 1263 1240 1289 1260 1701 1183 1599 1479 1769 1659 1574 1907 1813 1633 1267 1879 1906 1424 1322 1881 1987 1065 1805 1328 1739 1974 1419 1315 1178 1277 1992 1976 1274 1093 1084 1618 1037 1656 1228 1415 1972 1279 1269 1622 1543 1894 1053 1432 1269 1924 1499 1425 1225 1378 1064 1420 1182 1426 1293 1900 1947 1371 1663 1328 1328 1286 1793 1363 1791 1471 1534 1891 1589 1168 1364 1718 1862 1311 1892 1456 1891 1046 1453 1700 1149 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 มิถุนายน 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งผู้ช่วยให้ดำรงผู้จัดการฯ (11 มิถุนายน 2567)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ (11 มิถุนายน 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ โดยวิธีสอบราคา (07 มิถุนายน 2567)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2567 (06 มิถุนายน 2567)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 พฤษภาคม 2567)
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงรับจำนำปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 (29 พฤษภาคม 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป (20 พฤษภาคม 2567)
แจ้งแนวทางปฎิบัติการบริหารงานบุคคลพนักงานสถานธนานุบาล กลุ่มตำแหน่งประเภทบริหาร ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 พฤษภาคม 2567)
สอบราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566 (13 พฤษภาคม 2567)
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 (03 พฤษภาคม 2567)
การจ่ายเงินสะสมเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 พฤษภาคม 2567)
โครงการจัดกิจกรรม "วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567" (01 พฤษภาคม 2567)
ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566 (30 เมษายน 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (30 เมษายน 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรเบียบวิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฯ (30 เมษายน 2567)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 (30 เมษายน 2567)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือน ตุลาคม พศ. 2566 - มีนาคม พ.ศ. 2567 (24 เมษายน 2567)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (09 เมษายน 2567)
ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (09 เมษายน 2567)