หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) (มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๔๖๔) (27 กรกฎาคม 2554)
หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลของเทศบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๑๒) (27 กรกฎาคม 2554)
การเลื่่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับลูกเขต (มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๓๙) (27 กรกฎาคม 2554)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๑.๕/ว๒๑) (27 กรกฎาคม 2554)
โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๑.๕/ว๑๔๗) (27 กรกฎาคม 2554)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (๑ เมษายน ๒๕๕๔)(มท ๐๘๐๑.๕/ว๒๕๗) (27 กรกฎาคม 2554)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๖๓๕) (27 กรกฎาคม 2554)
การประชุมใหญ่ผู้บริหารและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (27 กรกฎาคม 2554)
การประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๑๔๒) (27 กรกฎาคม 2554)
TH โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสถานธนานุบาล (มท 0801.5/ว935) (27 กรกฎาคม 2554)
การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๓๔๗) (05 กรกฎาคม 2554)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๙๓๑) (05 กรกฎาคม 2554)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๙๓๐) (05 กรกฎาคม 2554)
การปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๘๑๕) (05 กรกฎาคม 2554)
การจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๘๕๖) (05 กรกฎาคม 2554)
โครงการประชุมใหญ่ผู้บริหารและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๔๐) (05 กรกฎาคม 2554)
แจ้งผลการขออนุมัติให้เทศบาลกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๒๕) (05 กรกฎาคม 2554)
ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๑๓) (05 กรกฎาคม 2554)
ผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๖๘๒) (05 กรกฎาคม 2554)
การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๙๓๒) (05 กรกฎาคม 2554)