1924 1824 1375 1939 1584 1438 1820 1095 1045 1050 1956 1895 1118 1355 1891 1753 1784 1594 1134 1927 1948 1106 1058 1737 1511 1041 1017 1137 1604 1604 1203 1307 1934 1145 1434 1788 1438 1150 1096 1601 1674 1074 1579 1827 1705 1676 1788 1896 1885 1791 1114 1702 1473 1047 1739 1176 1291 1103 1463 1051 1361 1077 1711 1871 1014 1915 1240 1680 1467 1281 1376 1618 1708 1537 1652 1339 1316 1162 1389 1622 1695 1532 1151 1647 1941 1825 1385 1985 1164 1264 1110 1830 1020 1453 1024 1814 1610 1654 1558 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ให้สถานธนานุบาลทั่วประเทศรายงานผลการดำเนินกิจการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (01 ธันวาคม 2554)
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่น (29 พฤศจิกายน 2554)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (25 พฤศจิกายน 2554)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) (25 พฤศจิกายน 2554)
การแบ่งงานภายในสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 ตุลาคม 2554)
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (12 ตุลาคม 2554)
การเทียบค่าจ้างกรณีการเปลี่ยนหรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (12 ตุลาคม 2554)
หลักเกณฑ์การเลื่อนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (12 ตุลาคม 2554)
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล (12 ตุลาคม 2554)
กำหนดวันหยุดทำการของสถานธนานุบาล ประจำปี พ.ศ.2553 (มท 0801.5/ว1511) (27 กรกฏาคม 2554)
โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งพนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว1576) (27 กรกฏาคม 2554)
การสำรวจความคิดเห็น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว71) (27 กรกฏาคม 2554)
การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ (มท 0801.5/ว137) (27 กรกฏาคม 2554)
การฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/244) (27 กรกฏาคม 2554)
วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/ว262) (27 กรกฏาคม 2554)
การมอบเข็มเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล ประจำปี 2552 (มท 0801.5/ว276) (27 กรกฏาคม 2554)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2553 (1 เมษายน 2553)(มท 0801.5/ว236) (27 กรกฏาคม 2554)
โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว235) (27 กรกฏาคม 2554)
การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/ว374) (27 กรกฏาคม 2554)
การอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0801.5/ว541) (27 กรกฏาคม 2554)