1604 1199 1255 1749 1112 1545 1141 1027 1761 1278 1947 1855 1374 1174 1055 1399 1846 1671 1188 1825 1602 1093 1676 1145 1112 1779 1307 1031 1377 1691 1974 1091 1689 1921 1181 1178 1113 1528 1391 1225 1096 1563 1637 1086 1801 1447 1867 1593 1301 1433 1258 1266 1882 1161 1467 1778 1391 1968 1936 1041 1831 1510 1027 1252 1617 1811 1296 1248 1872 1451 1797 1903 1569 1214 1925 1240 1745 1452 1854 1101 1390 1346 1990 1865 1003 1199 1544 1988 1974 1617 1459 1653 1608 1977 1810 1932 1990 1887 1872 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (09 เมษายน 2567)
ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (09 เมษายน 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา (01 เมษายน 2567)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2567 (1 เมษายน 2567 ) (25 มีนาคม 2567)
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2566 (22 มีนาคม 2567)
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 มีนาคม 2567)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 มีนาคม 2567)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (06 มีนาคม 2567)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ) (05 มีนาคม 2567)
การเลื่อนขั้นค่าพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 ( 1 ตุลาคม 2566 ) (01 มีนาคม 2567)
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (21 กุมภาพันธ์ 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (21 กุมภาพันธ์ 2567)
โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (31 มกราคม 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป (26 มกราคม 2567)
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (26 มกราคม 2567)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (25 มกราคม 2567)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 มกราคม 2567)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พ.ศ.2567 (09 มกราคม 2567)