1032 1121 1634 1062 1611 1401 1922 1274 1636 1873 1840 1723 1671 1621 1305 1516 1353 1334 1489 1578 1034 1165 1111 1464 1297 1912 1975 1221 1694 1922 1397 1335 1075 1738 1066 1664 1294 1056 1268 1152 1857 1703 1699 1476 1767 1391 1835 1915 1396 1474 1968 1563 1968 1667 1139 1802 1884 1828 1428 1976 1701 1359 1093 1445 1927 1952 1058 1155 1134 1261 1642 1271 1567 1108 1401 1190 1451 1637 1824 1033 1001 1644 1501 1085 1622 1910 1410 1789 1278 1973 1981 1783 1714 1976 1502 1288 1994 1562 1733 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (27 ธันวาคม 2564)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) (15 ธันวาคม 2564)
สอบราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 (13 ธันวาคม 2564)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 (09 ธันวาคม 2564)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (09 ธันวาคม 2564)
แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 ธันวาคม 2564)
ย้ายผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 ธันวาคม 2564)
ราคากลางงานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 (03 ธันวาคม 2564)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (01 ธันวาคม 2564)
การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำภาคตะวันออก (30 พฤศจิกายน 2564)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (22 พฤศจิกายน 2564)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล (19 พฤศจิกายน 2564)
รายงานฐานะการเงินของสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2564 (04 พฤศจิกายน 2564)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (03 พฤศจิกายน 2564)
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2564 (20 ตุลาคม 2564)
ย้ายผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (23 กันยายน 2564)
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 (23 กันยายน 2564)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 กันยายน 2564)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1ตุลาคม 2564) (02 กันยายน 2564)
แจ้งผลการสมัครสมาชิกสวัสดิการฯ (10 สิงหาคม 2564)