1726 1992 1010 1160 1756 1948 1605 1355 1756 1566 1342 1519 1517 1068 1834 1491 1015 1648 1180 1602 1895 1559 1884 1912 1433 1836 1448 1394 1676 1277 1882 1067 1250 1924 1523 1367 1075 1917 1840 1599 1304 1047 1790 1718 1905 1974 1764 1684 1757 1445 1132 1698 1738 1166 1441 1849 1200 1499 1338 1454 1212 1028 1469 1990 1319 1507 1246 1660 1819 1560 1592 1006 1305 1781 1723 1887 1663 1911 1628 1359 1334 1399 1070 1564 1886 1150 1533 1269 1662 1482 1284 1319 1284 1078 1129 1860 1303 1044 1318 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (27 ธันวาคม 2564)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) (15 ธันวาคม 2564)
สอบราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 (13 ธันวาคม 2564)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 (09 ธันวาคม 2564)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (09 ธันวาคม 2564)
แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 ธันวาคม 2564)
ย้ายผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 ธันวาคม 2564)
ราคากลางงานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 (03 ธันวาคม 2564)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (01 ธันวาคม 2564)
การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำภาคตะวันออก (30 พฤศจิกายน 2564)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (22 พฤศจิกายน 2564)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล (19 พฤศจิกายน 2564)
รายงานฐานะการเงินของสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2564 (04 พฤศจิกายน 2564)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (03 พฤศจิกายน 2564)
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2564 (20 ตุลาคม 2564)
ย้ายผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (23 กันยายน 2564)
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 (23 กันยายน 2564)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 กันยายน 2564)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1ตุลาคม 2564) (02 กันยายน 2564)
แจ้งผลการสมัครสมาชิกสวัสดิการฯ (10 สิงหาคม 2564)