1357 1749 1828 1645 1260 1224 1381 1960 1439 1615 1076 1875 1542 1754 1265 1064 1848 1120 1288 1999 1828 1376 1869 1981 1789 1151 1539 1705 1453 1397 1413 1340 1274 1938 1226 1111 1159 1262 1823 1336 1839 1476 1514 1457 1639 1684 1315 1313 1485 1152 1186 1765 1751 1374 1270 1184 1198 1485 1842 1679 1797 1532 1387 1702 1095 1582 1118 1628 1374 1442 1712 1754 1287 1622 1180 1609 1663 1089 1986 1922 1646 1362 1851 1633 1992 1871 1701 1613 1863 1117 1535 1020 1866 1248 1901 1932 1674 1309 1284 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (20 ธันวาคม 2561)
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ ประเภทเพชร (18 ธันวาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จั (17 ธันวาคม 2561)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน (12 ธันวาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 พฤศจิกายน 2561)
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน (14 พฤศจิกายน 2561)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (14 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (14 พฤศจิกายน 2561)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนตุลาคม 2561 (13 พฤศจิกายน 2561)
การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยายบาลของทางราชการ (12 พฤศจิกายน 2561)
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (08 พฤศจิกายน 2561)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561 (30 ตุลาคม 2561)
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (24 ตุลาคม 2561)
ผลการประเมินการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2661 (24 ตุลาคม 2561)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนกันยายน 2561 (22 ตุลาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่ว (18 ตุลาคม 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนา (10 ตุลาคม 2561)
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมพนักงานรักษาของและผู้ช่วยพนักงานรักษาของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (08 ตุลาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จั (08 ตุลาคม 2561)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วน้องถิ่น (04 ตุลาคม 2561)