1790 1704 1911 1718 1342 1359 1285 1301 1652 1799 1171 1905 1063 1604 1334 1160 1246 1641 1100 1425 1000 1940 1617 1603 1164 1863 1358 1987 1731 1859 1600 1188 1883 1003 1189 1425 1213 1476 1605 1099 1479 1106 1730 1260 1685 1525 1137 1130 1544 1001 1562 1923 1791 1605 1476 1166 1666 1794 1366 1856 1172 1335 1095 1329 1600 1372 1757 1938 1693 1945 1246 1124 1383 1307 1972 1801 1545 1454 1603 1279 1113 1365 1946 1418 1845 1807 1473 1002 1850 1606 1473 1966 1544 1658 1201 1349 1587 1185 1016 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (20 ธันวาคม 2561)
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ ประเภทเพชร (18 ธันวาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จั (17 ธันวาคม 2561)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน (12 ธันวาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 พฤศจิกายน 2561)
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน (14 พฤศจิกายน 2561)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (14 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (14 พฤศจิกายน 2561)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนตุลาคม 2561 (13 พฤศจิกายน 2561)
การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยายบาลของทางราชการ (12 พฤศจิกายน 2561)
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (08 พฤศจิกายน 2561)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561 (30 ตุลาคม 2561)
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (24 ตุลาคม 2561)
ผลการประเมินการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2661 (24 ตุลาคม 2561)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนกันยายน 2561 (22 ตุลาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่ว (18 ตุลาคม 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนา (10 ตุลาคม 2561)
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมพนักงานรักษาของและผู้ช่วยพนักงานรักษาของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (08 ตุลาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จั (08 ตุลาคม 2561)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วน้องถิ่น (04 ตุลาคม 2561)