หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (20 ธันวาคม 2561)
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ ประเภทเพชร (18 ธันวาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จั (17 ธันวาคม 2561)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน (12 ธันวาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 พฤศจิกายน 2561)
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน (14 พฤศจิกายน 2561)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (14 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (14 พฤศจิกายน 2561)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนตุลาคม 2561 (13 พฤศจิกายน 2561)
การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยายบาลของทางราชการ (12 พฤศจิกายน 2561)
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (08 พฤศจิกายน 2561)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561 (30 ตุลาคม 2561)
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (24 ตุลาคม 2561)
ผลการประเมินการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2661 (24 ตุลาคม 2561)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนกันยายน 2561 (22 ตุลาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่ว (18 ตุลาคม 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนา (10 ตุลาคม 2561)
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมพนักงานรักษาของและผู้ช่วยพนักงานรักษาของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (08 ตุลาคม 2561)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จั (08 ตุลาคม 2561)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วน้องถิ่น (04 ตุลาคม 2561)