1297 1036 1404 1901 1094 1253 1986 1611 1129 1638 1240 1536 1743 1218 1774 1976 1933 1016 1710 1372 1602 1944 1835 1408 1812 1332 1078 1041 1654 1869 1276 1498 1856 1546 1433 1368 1545 1622 1867 1342 1077 1730 1542 1978 1030 1624 1690 1515 1638 1110 1981 1105 1791 1904 1758 1336 1922 1991 1838 1660 1814 1175 1407 1048 1753 1115 1637 1258 1949 1085 1409 1542 1489 1794 1500 1195 1738 1817 1061 1190 1023 1547 1526 1087 1968 1181 1596 1707 1255 1412 1955 1069 1979 1838 1752 1856 1333 1435 1208 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2566 ( 1 ตุลาคม 2566 ) (25 กันยายน 2566)
โอน (ย้าย) และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 กันยายน 2566)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (08 กันยายน 2566)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 กันยายน 2566)
ผลการประเมินการตรวจมาตรฐานการปฎิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (01 กันยายน 2566)
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (16 สิงหาคม 2566)
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) (07 สิงหาคม 2566)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) (04 สิงหาคม 2566)
แจ้งเปลี่ยนแปลงพิธีเปิดการอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (03 สิงหาคม 2566)
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (27 กรกฎาคม 2566)
แจ้งผลการพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (24 กรกฎาคม 2566)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 กรกฎาคม 2566)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานบัญชี (13 กรกฎาคม 2566)
ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ตรวจการประจำภาค ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต และผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์ก (13 กรกฎาคม 2566)
โอน (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (30 มิถุนายน 2566)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (28 มิถุนายน 2566)
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 มิถุนายน 2566)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 มิถุนายน 2566)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566 (02 มิถุนายน 2566)
ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (16 พฤษภาคม 2566)