1301 1023 1152 1502 1263 1570 1874 1443 1679 1666 1632 1836 1019 1544 1400 1757 1992 1165 1601 1900 1205 1885 1466 1089 1227 1894 1910 1141 1990 1704 1573 1090 1240 1709 1923 1706 1078 1207 1919 1690 1052 1005 1313 1891 1832 1693 1054 1970 1039 1137 1286 1090 1434 1910 1596 1498 1183 1609 1650 1800 1094 1886 1275 1444 1533 1277 1424 1184 1667 1210 1693 1910 1212 1372 1019 1344 1665 1263 1085 1255 1289 1438 1900 1572 1716 1829 1491 1284 1257 1567 1829 1390 1140 1434 1361 1845 1221 1363 1906 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (09 เมษายน 2567)
ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (09 เมษายน 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา (01 เมษายน 2567)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2567 (1 เมษายน 2567 ) (25 มีนาคม 2567)
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2566 (22 มีนาคม 2567)
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 มีนาคม 2567)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 มีนาคม 2567)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (06 มีนาคม 2567)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ) (05 มีนาคม 2567)
การเลื่อนขั้นค่าพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 ( 1 ตุลาคม 2566 ) (01 มีนาคม 2567)
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (21 กุมภาพันธ์ 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (21 กุมภาพันธ์ 2567)
โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (31 มกราคม 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป (26 มกราคม 2567)
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (26 มกราคม 2567)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (25 มกราคม 2567)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 มกราคม 2567)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ พ.ศ.2567 (09 มกราคม 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานบัญชี (22 ธันวาคม 2566)
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดการก่อหนี้นอกระบบ (20 ธันวาคม 2566)