1009 1993 1419 1792 1085 1930 1186 1009 1107 1666 1972 1057 1580 1910 1865 1088 1558 1145 1937 1550 1778 1616 1836 1672 1176 1891 1920 1821 1024 1186 1343 1763 1355 1879 1847 1314 1907 1589 1556 1687 1598 1880 1525 1017 1431 1438 1478 1676 1108 1125 1982 1579 1370 1632 1428 1659 1895 1544 1239 1969 1765 1444 1607 1076 1673 1671 1642 1544 1417 1940 1494 1871 1136 1809 1977 1045 1184 1984 1610 1507 1262 1938 1427 1917 1657 1689 1454 1539 1975 1967 1124 1693 1502 1099 1736 1394 1784 1903 1813 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


โอน(ย้าย)ผู้ช่วยผู้จัดการและแต่งตั้งพนักงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (27 มิถุนายน 2567)
การจ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิกสวัสดิการหลังพ้นการจากเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ปี พ.ศ. 2566 (18 มิถุนายน 2567)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 มิถุนายน 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งผู้ช่วยให้ดำรงผู้จัดการฯ (11 มิถุนายน 2567)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ (11 มิถุนายน 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ โดยวิธีสอบราคา (07 มิถุนายน 2567)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2567 (06 มิถุนายน 2567)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 พฤษภาคม 2567)
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงรับจำนำปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 (29 พฤษภาคม 2567)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป (20 พฤษภาคม 2567)
แจ้งแนวทางปฎิบัติการบริหารงานบุคคลพนักงานสถานธนานุบาล กลุ่มตำแหน่งประเภทบริหาร ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 พฤษภาคม 2567)
สอบราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566 (13 พฤษภาคม 2567)
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 (03 พฤษภาคม 2567)
การจ่ายเงินสะสมเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 พฤษภาคม 2567)
โครงการจัดกิจกรรม "วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567" (01 พฤษภาคม 2567)
ประกาศรายละเอียดราคากลางงานจ้างทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566 (30 เมษายน 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (30 เมษายน 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรเบียบวิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฯ (30 เมษายน 2567)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 (30 เมษายน 2567)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือน ตุลาคม พศ. 2566 - มีนาคม พ.ศ. 2567 (24 เมษายน 2567)