หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฯ (19 มกราคม 2565)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ (19 มกราคม 2565)
มตราการป้องกันการพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการสอบพนักงานฯ (14 มกราคม 2565)
แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 มกราคม 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ (11 มกราคม 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ โดยวิธีสอบราคา (07 มกราคม 2565)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (27 ธันวาคม 2564)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) (15 ธันวาคม 2564)
สอบราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 (13 ธันวาคม 2564)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 (09 ธันวาคม 2564)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (09 ธันวาคม 2564)
แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 ธันวาคม 2564)
ย้ายผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 ธันวาคม 2564)
ราคากลางงานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 (03 ธันวาคม 2564)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (01 ธันวาคม 2564)
การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำภาคตะวันออก (30 พฤศจิกายน 2564)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (22 พฤศจิกายน 2564)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล (19 พฤศจิกายน 2564)
รายงานฐานะการเงินของสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2564 (04 พฤศจิกายน 2564)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (03 พฤศจิกายน 2564)