1691 1726 1717 1446 1461 1696 1469 1230 1669 1759 1524 1754 1699 1581 1237 1021 1664 1013 1928 1349 1266 1719 1200 1932 1031 1316 1945 1080 1515 1399 1312 1681 1168 1356 1154 1484 1752 1155 1150 1821 1778 1738 1205 1366 1481 1472 1186 1770 1848 1451 1832 1421 1137 1535 1663 1470 1491 1162 1026 1416 1293 1300 1041 1835 1195 1890 1220 1610 1887 1645 1500 1990 1322 1687 1681 1856 1991 1455 1226 1920 1575 1449 1119 1152 1204 1555 1911 1694 1698 1582 1483 1353 1594 1505 1097 1241 1234 1468 1750 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (08 กันยายน 2566)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 กันยายน 2566)
ผลการประเมินการตรวจมาตรฐานการปฎิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (01 กันยายน 2566)
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (16 สิงหาคม 2566)
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) (07 สิงหาคม 2566)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) (04 สิงหาคม 2566)
แจ้งเปลี่ยนแปลงพิธีเปิดการอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (03 สิงหาคม 2566)
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (27 กรกฎาคม 2566)
แจ้งผลการพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (24 กรกฎาคม 2566)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 กรกฎาคม 2566)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานบัญชี (13 กรกฎาคม 2566)
ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ตรวจการประจำภาค ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต และผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์ก (13 กรกฎาคม 2566)
โอน (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (30 มิถุนายน 2566)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (28 มิถุนายน 2566)
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 มิถุนายน 2566)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 มิถุนายน 2566)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566 (02 มิถุนายน 2566)
ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (16 พฤษภาคม 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุ (15 พฤษภาคม 2566)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (01 พฤษภาคม 2566)