รูปผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ประธานกรรมการ จ.ส.ท.

 

นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
รองประธานกรรมการ จ.ส.ท.

 

นายประเสริฐ-วชิรเขื่อนขันธ์
          นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง        
    นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

 

นายประวิทย์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่ จ.ส.ท.

 

นายรัฐศาสตร์ ชิดชู
หัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ท.

 

นายธนกฤต รัตนพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ท.

 

นายธีร์ พัฒนากูล
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ท.

 

นางชุติมา บุนนาค
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 

นางสาวอำไพ กิตติเจริญวงศ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ