รูปผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

 

นายขจร ศรีชวโนทัย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี
รองประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายประวิทย์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่สถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายชำนาญ มีขำ
หัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกฤตานน สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นางชบาไพร ชุนถนอม
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น