1203 1514 1723 1769 1404 1137 1697 1592 1623 1010 1325 1699 1964 1231 1829 1032 1373 1593 1700 1823 1809 1824 1071 1290 1538 1080 1023 1845 1032 1983 1290 1894 1563 1758 1849 1368 1540 1164 1607 1307 1755 1008 1168 1766 1931 1061 1764 1883 1442 1590 1221 1949 1149 1374 1567 1902 1068 1101 1764 1436 1615 1914 1452 1706 1437 1185 1253 1420 1247 1157 1475 1136 1969 1781 1104 1426 1715 1097 1135 1061 1098 1231 1380 1754 1445 1441 1971 1464 1816 1672 1461 1639 1437 1342 1540 1145 1650 1990 1028 สำนักงาน จ.ส.ท. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕