1891 1122 1003 1063 1238 1576 1944 1381 1816 1024 1446 1438 1658 1608 1452 1505 1990 1890 1467 1360 1804 1147 1632 1654 1127 1409 1323 1858 1437 1254 1871 1230 1386 1852 1072 1558 1147 1623 1234 1227 1955 1936 1485 1259 1259 1811 1272 1989 1160 1512 1052 1108 1776 1979 1008 1371 1844 1240 1100 1251 1012 1489 1101 1944 1318 1494 1525 1570 1333 1309 1755 1304 1987 1927 1043 1446 1238 1341 1413 1602 1740 1102 1697 1564 1220 1371 1554 1573 1218 1627 1677 1318 1008 1256 1944 1154 1953 1948 1929 สำนักงาน จ.ส.ท. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕