1818 1638 1735 1295 1946 1703 1836 1046 1377 1086 1709 1265 1729 1647 1786 1264 1064 1652 1066 1912 1461 1960 1199 1431 1449 1130 1679 1483 1383 1517 1625 1773 1683 1488 1371 1761 1015 1129 1726 1791 1078 1331 1317 1164 1944 1870 1461 1258 1066 1893 1146 1270 1374 1376 1961 1274 1087 1796 1420 1104 1640 1933 1616 1245 1937 1119 1792 1244 1790 1266 1787 1789 1146 1278 1543 1930 1356 1284 1052 1654 1667 1071 1163 1625 1936 1703 1432 1596 1074 1146 1256 1801 1939 1585 1614 1979 1012 1739 1365 สำนักงาน จ.ส.ท. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕