1474 1124 1387 1912 1252 1561 1615 1960 1250 1669 1395 1988 1476 1731 1628 1910 1768 1828 1255 1745 1529 1814 1252 1550 1928 1165 1030 1168 1144 1030 1569 1874 1975 1491 1440 1736 1543 1111 1323 1296 1880 1574 1614 1418 1641 1529 1388 1547 1103 1592 1275 1512 1878 1612 1285 1452 1369 1075 1768 1741 1942 1619 1673 1692 1205 1318 1611 1298 1453 1690 1819 1903 1168 1170 1471 1344 1180 1743 1129 1628 1718 1815 1777 1819 1022 1968 1651 1027 1849 1754 1108 1733 1061 1141 1910 1525 1716 1958 1451 สำนักงาน จ.ส.ท. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม จ.ส.ท.

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนิติกรประจำสำนักงาน จ.ส.ท. (12 สิงหาคม 2566)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 (09 กันยายน 2565)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (28 สิงหาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานฯ (28 สิงหาคม 2563)
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 สิงหาคม 2561)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 มิถุนายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนิติกรประจำสำนักงาน จ.ส.ท (23 เมษายน 2561)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 (17 ตุลาคม 2560)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี (17 ตุลาคม 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2559 (21 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สอบราคาการจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ (27 กันยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 (08 กันยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (10 สิงหาคม 2559)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 (09 สิงหาคม 2559)
สอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (26 กรกฎาคม 2559)
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (11 กรกฎาคม 2559)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (07 กรกฎาคม 2559)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักง (29 มิถุนายน 2559)