1902 1092 1046 1022 1982 1513 1175 1163 1000 1198 1976 1246 1495 1460 1980 1568 1856 1847 1445 1242 1683 1658 1597 1351 1535 1293 1177 1029 1569 1875 1458 1428 1103 1217 1145 1976 1214 1687 1453 1408 1587 1499 1240 1437 1018 1357 1755 1791 1060 1406 1468 1034 1013 1494 1759 1454 1603 1110 1481 1652 1859 1977 1794 1470 1776 1060 1257 1926 1816 1737 1321 1920 1144 1768 1578 1124 1429 1049 1869 1077 1396 1888 1232 1924 1232 1623 1851 1478 1573 1620 1666 1587 1846 1317 1156 1358 1532 1205 1058 สำนักงาน จ.ส.ท. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม จ.ส.ท.

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนิติกรประจำสำนักงาน จ.ส.ท. (12 สิงหาคม 2566)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 (09 กันยายน 2565)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (28 สิงหาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานฯ (28 สิงหาคม 2563)
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 สิงหาคม 2561)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 มิถุนายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนิติกรประจำสำนักงาน จ.ส.ท (23 เมษายน 2561)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 (17 ตุลาคม 2560)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี (17 ตุลาคม 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2559 (21 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สอบราคาการจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ (27 กันยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 (08 กันยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (10 สิงหาคม 2559)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 (09 สิงหาคม 2559)
สอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (26 กรกฏาคม 2559)
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (11 กรกฏาคม 2559)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (07 กรกฏาคม 2559)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักง (29 มิถุนายน 2559)