1032 1108 1071 1498 1916 1815 1479 1884 1965 1197 1743 1509 1511 1399 1384 1913 1988 1536 1891 1746 1285 1170 1367 1862 1603 1348 1269 1262 1377 1704 1057 1177 1638 1103 1748 1334 1409 1798 1558 1107 1719 1507 1311 1768 1431 1450 1088 1533 1342 1253 1484 1122 1091 1670 1580 1811 1232 1287 1087 1232 1526 1007 1311 1339 1175 1742 1180 1554 1785 1922 1000 1665 1049 1776 1006 1656 1692 1147 1203 1656 1079 1039 1262 1532 1816 1413 1185 1048 1029 1372 1833 1569 1692 1528 1202 1274 1581 1542 1906 สำนักงาน จ.ส.ท. ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม จ.ส.ท.

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนิติกรประจำสำนักงาน จ.ส.ท. (12 สิงหาคม 2566)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 (09 กันยายน 2565)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (28 สิงหาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานฯ (28 สิงหาคม 2563)
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 สิงหาคม 2561)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 มิถุนายน 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนิติกรประจำสำนักงาน จ.ส.ท (23 เมษายน 2561)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 (17 ตุลาคม 2560)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี (17 ตุลาคม 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2559 (21 ตุลาคม 2559)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สอบราคาการจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ (27 กันยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 (08 กันยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (10 สิงหาคม 2559)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 (09 สิงหาคม 2559)
สอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (26 กรกฏาคม 2559)
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (11 กรกฏาคม 2559)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (07 กรกฏาคม 2559)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักง (29 มิถุนายน 2559)