ระเบียบสำนักงาน


ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล (ฉบ (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2544 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลของหน่วยฯ (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบว่าด้วยพนักงานดูของกลางของ จ.ส.ท. พ.ศ.2506 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2541) (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก (27 กรกฎาคม 2554)
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ.2534 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2528 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2527 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าเบี้ยกรรมการและเงินโบนัส พ.ศ.2524 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2523 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักสถานธนานุบาล พงศ.2522 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2523 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2522 รวมแก้ไข (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ว่าด้วยการไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาล พ.ศ. 2520 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ว่าด้วยการรับจำนำของสถานธนานุบาล พ.ศ. 2520 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล พ.ศ 2519 (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี พัสดุ และทรัพย์สินของสถานธนานุบาล พ.ศ.2503 (27 กรกฎาคม 2554)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (27 กรกฎาคม 2554)
โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา สัมมาวาจา (มท ๐๘๐๑.๕/ว๘๑๔) (27 กรกฎาคม 2554)
การปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๘๑๕) (27 กรกฎาคม 2554)