หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล

  1. สำรวจข้อมูลพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    1. หนังสือสั่งการ
    2. แบบสำรวจ