หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การส่งคำร้องขอย้ายของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (05 มีนาคม 2557)
การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (04 มีนาคม 2557)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04 มีนาคม 2557)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 กุมภาพันธ์ 2557)
การสำรวจข้อมูลทรัพยากรบุคคลพนักงานสถานธนานุบาล (25 กุมภาพันธ์ 2557)
การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (25 กุมภาพันธ์ 2557)
การขอซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (17 กุมภาพันธ์ 2557)
การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่น (13 กุมภาพันธ์ 2557)
การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 กุมภาพันธ์ 2557)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (07 กุมภาพันธ์ 2557)
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (04 กุมภาพันธ์ 2557)
แบบแสดงความประสงค์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (31 มกราคม 2557)
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเติม (29 มกราคม 2557)
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียวและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ฯ (24 มกราคม 2557)
อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ Online (24 มกราคม 2557)
การเลื่อขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2556 (1 ตุลาคม 2556) (22 มกราคม 2557)
การพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างพิเศษและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ในกรณีสถานธนานุบาลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (22 มกราคม 2557)
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ จ.ส.ท. (10 มกราคม 2557)