1851 1912 1434 1888 1126 1943 1265 1951 1221 1663 1639 1443 1418 1798 1515 1504 1122 1066 1046 1681 1081 1782 1466 1786 1484 1451 1968 1408 1437 1608 1487 1318 1528 1166 1339 1748 1470 1767 1262 1623 1000 1870 1968 1353 1484 1356 1072 1580 1059 1174 1593 1818 1451 1999 1137 1460 1695 1105 1608 1067 1418 1062 1098 1090 1387 1555 1186 1042 1958 1351 1663 1232 1141 1020 1795 1842 1511 1704 1546 1767 1058 1914 1694 1882 1998 1746 1043 1018 1315 1935 1127 1323 1680 1247 1821 1159 1335 1122 1030 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง (23 ธันวาคม 2563)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (22 ธันวาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 กำหนดวัน เวลา สถาน (21 ธันวาคม 2563)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (09 ธันวาคม 2563)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09 ธันวาคม 2563)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 ธันวาคม 2563)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (23 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (18 พฤศจิกายน 2563)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (06 พฤศจิกายน 2563)
รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (05 พฤศจิกายน 2563)
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (05 พฤศจิกายน 2563)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบ (22 ตุลาคม 2563)
รายงานฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2563 (20 ตุลาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง (15 ตุลาคม 2563)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (07 ตุลาคม 2563)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (เป็นกรณีพิเศษ) (07 ตุลาคม 2563)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 กันยายน 2563)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิล (22 กันยายน 2563)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1ตุลาคม 2563) (18 กันยายน 2563)
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 กันยายน 2563)