หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


รายงานฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 (22 เมษายน 2563)
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห (03 เมษายน 2563)
มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30 มีนาคม 2563)
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (30 มีนาคม 2563)
มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 มีนาคม 2563)
เลื่อนวันคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (26 มีนาคม 2563)
ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563) (26 มีนาคม 2563)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) (20 มีนาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง (16 มีนาคม 2563)
คำสั่งการจ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมราชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 มีนาคม 2563)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 มีนาคม 2563)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (13 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 มกราคม 2563)
การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (29 มกราคม 2563)
ขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์การสำรองที่พัก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการฯ ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังห (27 มกราคม 2563)
ประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดทำเข็มเกียรติคุณ โดยวิธีสอบราคา (27 มกราคม 2563)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ร (23 มกราคม 2563)
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการในช่วงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (20 มกราคม 2563)
ขอผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 มกราคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (17 มกราคม 2563)