1650 1551 1449 1025 1775 1609 1487 1299 1925 1757 1796 1308 1574 1993 1261 1569 1068 1351 1432 1527 1214 1456 1368 1914 1687 1878 1393 1396 1140 1023 1170 1313 1711 1756 1041 1351 1417 1958 1562 1079 1542 1731 1141 1902 1517 1684 1517 1927 1661 1372 1964 1959 1529 1166 1787 1339 1201 1263 1198 1625 1089 1402 1304 1834 1009 1668 1929 1354 1542 1548 1766 1657 1958 1310 1084 1871 1243 1779 1601 1512 1819 1585 1806 1204 1459 1676 1639 1191 1253 1753 1436 1511 1897 1225 1903 1109 1918 1468 1632 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การสำรวจความคิดเห็น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว71) (27 กรกฏาคม 2554)
การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ (มท 0801.5/ว137) (27 กรกฏาคม 2554)
การฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/244) (27 กรกฏาคม 2554)
วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/ว262) (27 กรกฏาคม 2554)
การมอบเข็มเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล ประจำปี 2552 (มท 0801.5/ว276) (27 กรกฏาคม 2554)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2553 (1 เมษายน 2553)(มท 0801.5/ว236) (27 กรกฏาคม 2554)
โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว235) (27 กรกฏาคม 2554)
การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/ว374) (27 กรกฏาคม 2554)
การอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0801.5/ว541) (27 กรกฏาคม 2554)
สำรวจผู้เข้าร่วมพิธีมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณประจำปี 2552 (มท 0801.5/ว570) (27 กรกฏาคม 2554)
การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล พ.ศ.2519 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.254 (27 กรกฏาคม 2554)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ (มท 0801.5/ว641) (27 กรกฏาคม 2554)
การสำรวจเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (มท 0801.5/ว638) (27 กรกฏาคม 2554)
การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/ว653) (27 กรกฏาคม 2554)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลภาคและเขต ครั้งที่ 2/2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว677) (27 กรกฏาคม 2554)
ผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว680) (27 กรกฏาคม 2554)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว699) (27 กรกฏาคม 2554)
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว897) (27 กรกฏาคม 2554)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว930) (27 กรกฏาคม 2554)
เงื่อนไขและข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ในวันที่ 25 ก.ค. 53 (27 กรกฏาคม 2554)