1994 1376 1255 1891 1067 1083 1212 1881 1589 1249 1263 1152 1851 1497 1173 1360 1274 1892 1034 1385 1082 1437 1797 1038 1802 1698 1347 1328 1180 1968 1146 1520 1064 1952 1193 1201 1806 1570 1957 1987 1896 1823 1534 1440 1977 1068 1736 1544 2000 1900 1832 1469 1739 1239 1647 1454 1911 1784 1427 1158 1632 1527 1815 1167 1567 1007 1166 1036 1514 1602 1502 1703 1332 1858 1711 1163 1242 1709 1762 1872 1943 1727 1354 1014 1039 1030 1672 1955 1220 1764 1829 1273 1617 1128 1859 1708 1879 1910 1197 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๑.๕/ว๒๑) (27 กรกฎาคม 2554)
โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๑.๕/ว๑๔๗) (27 กรกฎาคม 2554)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (๑ เมษายน ๒๕๕๔)(มท ๐๘๐๑.๕/ว๒๕๗) (27 กรกฎาคม 2554)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๖๓๕) (27 กรกฎาคม 2554)
การประชุมใหญ่ผู้บริหารและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (27 กรกฎาคม 2554)
การประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๑๔๒) (27 กรกฎาคม 2554)
TH โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสถานธนานุบาล (มท 0801.5/ว935) (27 กรกฎาคม 2554)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท๐๘๐๑.๕/ว๖๐๒) (05 กรกฎาคม 2554)
การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๙๓๒) (05 กรกฎาคม 2554)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๙๓๑) (05 กรกฎาคม 2554)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๙๓๐) (05 กรกฎาคม 2554)
การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๓๔๗) (05 กรกฎาคม 2554)
การจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๘๕๖) (05 กรกฎาคม 2554)
การปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๘๑๕) (05 กรกฎาคม 2554)
แจ้งผลการขออนุมัติให้เทศบาลกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๒๕) (05 กรกฎาคม 2554)
ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๑๓) (05 กรกฎาคม 2554)
ผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๖๘๒) (05 กรกฎาคม 2554)
เงื่อนไขและข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ในวันที่ ๓๐ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๕๔ (05 กรกฎาคม 2554)
โครงการประชุมใหญ่ผู้บริหารและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๔๐) (05 กรกฎาคม 2554)