หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 มีนาคม 2563)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (13 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 มกราคม 2563)
การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (29 มกราคม 2563)
ขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์การสำรองที่พัก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการฯ ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังห (27 มกราคม 2563)
ประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดทำเข็มเกียรติคุณ โดยวิธีสอบราคา (27 มกราคม 2563)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ร (23 มกราคม 2563)
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการในช่วงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (20 มกราคม 2563)
ขอผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 มกราคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (17 มกราคม 2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การสอบราคาจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 (02 มกราคม 2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การสอบราคาจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 (02 มกราคม 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง (23 ธันวาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0403/ว 705 ลงวันที่ 10 21 เมษายน 2531 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเทศบาล (20 ธันวาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0403/ว 705 ลงวันที่ 10 21 เมษายน 2531 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเทศบาล (20 ธันวาคม 2562)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (19 ธันวาคม 2562)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) (18 ธันวาคม 2562)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ธันวาคม 2562)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2562)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (11 ธันวาคม 2562)