หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิล (22 กันยายน 2563)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1ตุลาคม 2563) (18 กันยายน 2563)
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 กันยายน 2563)
การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขต (16 กันยายน 2563)
ขออายัดการทำนิติกรรมทรัพย์หาย (10 กันยายน 2563)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 (28 สิงหาคม 2563)
รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (25 สิงหาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถา (25 สิงหาคม 2563)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาาล ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) (20 สิงหาคม 2563)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (18 สิงหาคม 2563)
ประกาศผลการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุ (07 สิงหาคม 2563)
แจ้งผลการพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (04 สิงหาคม 2563)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรี (04 สิงหาคม 2563)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 กรกฎาคม 2563)
การเลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 กรกฎาคม 2563)
การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (15 กรกฎาคม 2563)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (10 กรกฎาคม 2563)
บรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผุู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเ (01 กรกฎาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู (24 มิถุนายน 2563)
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (23 มิถุนายน 2563)