1624 1497 1761 1088 1356 1746 1635 1210 1929 1191 1846 1854 1984 1855 1292 1975 1075 1886 1928 1461 1025 1304 1371 1886 1546 1093 1869 1262 1562 1952 1432 1770 1398 1342 1631 1610 1009 1317 1428 1680 1279 1365 1721 2000 1744 1137 1877 1682 1563 1600 1828 1850 1124 1217 1369 1527 1671 1795 1518 1676 1745 1437 1719 1896 1144 1476 1706 1809 1493 1383 1924 1509 1802 1988 1098 1582 1475 1464 1137 1477 1857 1253 1278 1393 1088 1633 1686 1607 1445 1808 1257 1386 1408 1927 1211 1827 1356 1630 1141 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (23 พฤศจิกายน 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก กำหนดวันที่ เวลา สถานที่ และระเบียบิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธน (23 พฤศจิกายน 2566)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 พฤศจิกายน 2566)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (13 พฤศจิกายน 2566)
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 ตุลาคม 2566)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 (09 ตุลาคม 2566)
โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04 ตุลาคม 2566)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2566 ( 1 ตุลาคม 2566 ) (25 กันยายน 2566)
โอน (ย้าย) และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 กันยายน 2566)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (08 กันยายน 2566)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 กันยายน 2566)
ผลการประเมินการตรวจมาตรฐานการปฎิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (01 กันยายน 2566)
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (16 สิงหาคม 2566)
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) (07 สิงหาคม 2566)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) (04 สิงหาคม 2566)
แจ้งเปลี่ยนแปลงพิธีเปิดการอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (03 สิงหาคม 2566)
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (27 กรกฎาคม 2566)
แจ้งผลการพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (24 กรกฎาคม 2566)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 กรกฎาคม 2566)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานบัญชี (13 กรกฎาคม 2566)