หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศผลการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุ (07 สิงหาคม 2563)
แจ้งผลการพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (04 สิงหาคม 2563)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรี (04 สิงหาคม 2563)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 กรกฎาคม 2563)
การเลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 กรกฎาคม 2563)
การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (15 กรกฎาคม 2563)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (10 กรกฎาคม 2563)
บรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผุู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเ (01 กรกฎาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู (24 มิถุนายน 2563)
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (23 มิถุนายน 2563)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 (23 มิถุนายน 2563)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (23 มิถุนายน 2563)
ประกาศผลการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลป (18 มิถุนายน 2563)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 มิถุนายน 2563)
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายอำนวยการ พ.ศ. 2563 (02 มิถุนายน 2563)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (28 พฤษภาคม 2563)
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (07 พฤษภาคม 2563)
การรายงานข้อมูลการใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (01 พฤษภาคม 2563)
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห (01 พฤษภาคม 2563)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (28 เมษายน 2563)