หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุ (27 ตุลาคม 2565)
การปรับปรุงบัญชีเงินฝากเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล (25 ตุลาคม 2565)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคแลประจำเขตฯ ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565 (20 ตุลาคม 2565)
รายงานฐานะการเงินของสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2565 (18 ตุลาคม 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (23 กันยายน 2565)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (23 กันยายน 2565)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (20 กันยายน 2565)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (15 กันยายน 2565)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565) (13 กันยายน 2565)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 กันยายน 2565)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 (27 กรกฎาคม 2565)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้จัดการสถานธนานุบาล) (27 กรกฎาคม 2565)
แจ้งผลการพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (25 กรกฎาคม 2565)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (25 กรกฎาคม 2565)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2565 (1 ฌมษายน 2565) (19 กรกฎาคม 2565)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2565 (18 กรกฎาคม 2565)
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (07 มิถุนายน 2565)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (01 มิถุนายน 2565)
ขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล (28 เมษายน 2565)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (25 เมษายน 2565)