หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ข้อมูลการรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภททองคำ (13 กันยายน 2562)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (13 กันยายน 2562)
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และพัสดุสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย (12 กันยายน 2562)
ประกาศผลการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (29 สิงหาคม 2562)
การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานและขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานบุาล ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) (21 สิงหาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว311 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล และหนังสือสำนักงาน จ.ส. (16 สิงหาคม 2562)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2562 (1 เมษายน 2562) (09 สิงหาคม 2562)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (06 สิงหาคม 2562)
โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (02 สิงหาคม 2562)
แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 กรกฎาคม 2562)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562 (25 กรกฎาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง (24 กรกฎาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลข (24 กรกฎาคม 2562)
สำรวจข้อมูลการรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภททองคำ (18 กรกฎาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/1550 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำทรัพย์รับจำนำ ประเภทอื่น (10 กรกฎาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/1551 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง กำชับเกี่ยวกับการรับจำนำ และการประเมินราคาทรัพย์หลุดจำนำ (10 กรกฎาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 899 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2542 เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ (02 กรกฎาคม 2562)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม (01 กรกฎาคม 2562)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลปรจำภาคและประจำเขต (26 มิถุนายน 2562)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 มิถุนายน 2562)