หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2564 (20 ตุลาคม 2564)
ย้ายผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (23 กันยายน 2564)
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 (23 กันยายน 2564)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 กันยายน 2564)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1ตุลาคม 2564) (02 กันยายน 2564)
แจ้งผลการสมัครสมาชิกสวัสดิการฯ (10 สิงหาคม 2564)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (03 สิงหาคม 2564)
ย้ายผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 กรกฎาคม 2564)
สำรวจข้อมูลพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 กรกฎาคม 2564)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) (06 กรกฎาคม 2564)
ยกเลิกวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 (05 กรกฎาคม 2564)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 (17 มิถุนายน 2564)
ย้ายผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฯ (16 มิถุนายน 2564)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (20 พฤษภาคม 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ โดยวิธีสอบราคา (07 พฤษภาคม 2564)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาเข็มเกียรติคุณที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (28 เมษายน 2564)
เลื่อนกำหนดการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 เมษายน 2564)
โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (21 เมษายน 2564)
คำสั่งการจ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (20 เมษายน 2564)
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. โรงรับจำนำ (ฉบับที่.......) พ.ศ. ......... (09 เมษายน 2564)