1066 1379 1700 1607 1929 1290 1979 1587 1728 1902 1951 1032 1301 1933 1317 1045 1940 1973 1569 1137 1476 1131 1343 1127 1790 1614 1248 1225 1897 1928 1903 1598 1399 1483 1150 1464 1048 1081 1314 1464 1238 1844 1724 1037 1227 1835 1939 1973 1003 1305 1075 1780 1365 1515 1071 1782 1055 1797 1694 1400 1799 1050 1668 1075 1477 1824 1150 1676 1466 1193 1169 1848 1600 1005 1478 1213 1641 1014 1286 1979 1471 1316 1407 1136 1182 1411 1304 1578 1903 1196 1989 1658 1674 1938 1764 1724 1720 1856 1031 สำนักงาน จ.ส.ท. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕