หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30 ธันวาคม 2557)
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (22 ธันวาคม 2557)
แบบสำรวจข้อมูลการรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 ธันวาคม 2557)
แบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการรับจำนำ การไถ่ถอนทรัพย์จำนำ และการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบา (15 ธันวาคม 2557)
การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2557 (11 ธันวาคม 2557)
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (03 ธันวาคม 2557)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 (01 ธันวาคม 2557)
การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ) (21 ตุลาคม 2557)
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 ตุลาคม 2557)
ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (07 ตุลาคม 2557)
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) (23 กันยายน 2557)
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 กันยายน 2557)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2557 (1 เมษายน 2557) (12 กันยายน 2557)
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (11 กันยายน 2557)
ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 กันยายน 2557)
ผลการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 กันยายน 2557)
(แก้ไข) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2557 (1 ตุลาคม 2557) (10 กันยายน 2557)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2557 (1 ตุลาคม 2557) (10 กันยายน 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (03 กันยายน 2557)
เงื่อนไขและข้อแนะนำการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (28 สิงหาคม 2557)