หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


(30 ธันวาคม 2557)
(22 ธันวาคม 2557)
(15 ธันวาคม 2557)
(15 ธันวาคม 2557)
(11 ธันวาคม 2557)
(03 ธันวาคม 2557)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 (01 ธันวาคม 2557)
การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ) (21 ตุลาคม 2557)
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 ตุลาคม 2557)
ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (07 ตุลาคม 2557)
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) (23 กันยายน 2557)
(19 กันยายน 2557)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2557 (1 เมษายน 2557) (12 กันยายน 2557)
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (11 กันยายน 2557)
ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 กันยายน 2557)
ผลการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 กันยายน 2557)
(แก้ไข) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2557 (1 ตุลาคม 2557) (10 กันยายน 2557)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2557 (1 ตุลาคม 2557) (10 กันยายน 2557)
(03 กันยายน 2557)
(28 สิงหาคม 2557)