หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (26 ธันวาคม 2556)
การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2556 (26 ธันวาคม 2556)
การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (22 พฤศจิกายน 2556)
(15 พฤศจิกายน 2556)
สำเนารายงานฐานะการเงินของเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเม.ย - ก.ย 56 (15 พฤศจิกายน 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (30 ตุลาคม 2556)
ขอแก้ไขหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว 1849 ลว 21 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (24 ตุลาคม 2556)
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (21 ตุลาคม 2556)
ด่วนที่สุด! เรื่องการแอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ในการสอบแข่งขัน เลื่อนตำแหน่ง และการแต่งตั้ง (ย้าย) ได้ตามความประสงค์ (16 ตุลาคม 2556)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้ง (07 ตุลาคม 2556)
เฉลยข้อสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนเฉลยข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดก (07 ตุลาคม 2556)
(04 ตุลาคม 2556)
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (04 ตุลาคม 2556)
แจ้งผลการพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (27 กันยายน 2556)
การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแม่ริม (25 กันยายน 2556)
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0304/ว 464 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออก เกษียณ ถึงแก่กรรม (25 กันยายน 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 กันยายน 2556)
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (24 กันยายน 2556)
ประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. เรื่อง ให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (06 กันยายน 2556)
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (05 กันยายน 2556)