หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (13 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 มกราคม 2563)
การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (29 มกราคม 2563)
ขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์การสำรองที่พัก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการฯ ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังห (27 มกราคม 2563)
ประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดทำเข็มเกียรติคุณ โดยวิธีสอบราคา (27 มกราคม 2563)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ร (23 มกราคม 2563)
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการในช่วงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (20 มกราคม 2563)
ขอผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 มกราคม 2563)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (17 มกราคม 2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การสอบราคาจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 (02 มกราคม 2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การสอบราคาจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 (02 มกราคม 2563)