หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


สำรวจพนักงานบัญชีที่ประสงค์ขอย้าย (26 ธันวาคม 2555)
การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (18 ธันวาคม 2555)
การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๕ (18 ธันวาคม 2555)
แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ท. (11 ธันวาคม 2555)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ เรื่อง การกำหนดที่เก็บทรัพย์รับจำนำ (27 พฤศจิกายน 2555)
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2502 ของ อปท.และสถานธนานุบาลของ อปท. (26 พฤศจิกายน 2555)
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเขตพิ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (26 พฤศจิกายน 2555)
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตของอปท. 23 พ.ย. 2555 (20 พฤศจิกายน 2555)
แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ท. (14 พฤศจิกายน 2555)
ให้ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ท. พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน (14 พฤศจิกายน 2555)
แต่งตั้งรองผู้จัดการใหญ่ จ.ส.ท. (02 ตุลาคม 2555)
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 กันยายน 2555)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (27 กันยายน 2555)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล และผู้ช่วยผู้จัดการ (27 กันยายน 2555)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (25 กันยายน 2555)
แต่งตั้ง (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (24 กันยายน 2555)
(แก้ไข 16 ก.ย. 2555) เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจการมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประม (17 กันยายน 2555)
(แก้ไข 9 ก.ย. 2555) เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจการมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประมา (17 กันยายน 2555)
(แก้ไข 2 ก.ย. 2555) เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจการมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประมา (17 กันยายน 2555)
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 (05 กันยายน 2555)