หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


โครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว235) (27 กรกฎาคม 2554)
การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/ว374) (27 กรกฎาคม 2554)
การอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0801.5/ว541) (27 กรกฎาคม 2554)
สำรวจผู้เข้าร่วมพิธีมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณประจำปี 2552 (มท 0801.5/ว570) (27 กรกฎาคม 2554)
การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล พ.ศ.2519 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.254 (27 กรกฎาคม 2554)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ (มท 0801.5/ว641) (27 กรกฎาคม 2554)
การสำรวจเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (มท 0801.5/ว638) (27 กรกฎาคม 2554)
การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/ว653) (27 กรกฎาคม 2554)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลภาคและเขต ครั้งที่ 2/2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว677) (27 กรกฎาคม 2554)
ผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว680) (27 กรกฎาคม 2554)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว699) (27 กรกฎาคม 2554)
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว897) (27 กรกฎาคม 2554)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว930) (27 กรกฎาคม 2554)
เงื่อนไขและข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ในวันที่ 25 ก.ค. 53 (27 กรกฎาคม 2554)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (27 กรกฎาคม 2554)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับเขต (มท 0801.5/ว951) (27 กรกฎาคม 2554)
การปิดบัญชีประกอบงบกำไรขาดทุนและงบดุลของสถานธนานุบาล (มท 0801.5/ว966) (27 กรกฎาคม 2554)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2553 (1 ตุลาคม 2553)(มท 0801.5/ว955) (27 กรกฎาคม 2554)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2553 (1 เมษายน 2553)(มท 0801.5/ว954) (27 กรกฎาคม 2554)
การแต่งกายในวันเปิดประชุมสัมมนาพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี (27 กรกฎาคม 2554)