หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


สำรวจข้อมูลการรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภททองคำ (18 กรกฎาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/1550 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำทรัพย์รับจำนำ ประเภทอื่น (10 กรกฎาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/1551 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง กำชับเกี่ยวกับการรับจำนำ และการประเมินราคาทรัพย์หลุดจำนำ (10 กรกฎาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 899 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2542 เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ (02 กรกฎาคม 2562)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม (01 กรกฎาคม 2562)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลปรจำภาคและประจำเขต (26 มิถุนายน 2562)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 มิถุนายน 2562)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์หลุดค้างจำหน่าย (25 มิถุนายน 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1040 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 (12 มิถุนายน 2562)
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 มิถุนายน 2562)
ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารอ้างอิง) (04 มิถุนายน 2562)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (23 พฤษภาคม 2562)
ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 พฤษภาคม 2562)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ (10 พฤษภาคม 2562)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไข) (03 พฤษภาคม 2562)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (03 พฤษภาคม 2562)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนมีนาคม 2562 (01 พฤษภาคม 2562)
การสมัครสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (30 เมษายน 2562)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเครื่องแบบและแครื่องหมายของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ส. 2562 (29 เมษายน 2562)
โครงการจัดงานที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (24 เมษายน 2562)