หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 (09 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาลประจำปี 2560 (17 ตุลาคม 2560)
แจ้งแนวทางการเงินเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนปรเภทสถานศึกษาในระหว่งปีการศึกษา (12 ตุลาคม 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2560 (04 ตุลาคม 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนกันยายน 2560 (04 ตุลาคม 2560)
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (02 ตุลาคม 2560)
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (02 ตุลาคม 2560)
การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี (29 กันยายน 2560)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัด (29 กันยายน 2560)
การนำตั๋วรับจำนำออกใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 (29 กันยายน 2560)
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 กันยายน 2560)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต,การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบ (27 กันยายน 2560)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก (27 กันยายน 2560)
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประกาศ (20 กันยายน 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน (14 กันยายน 2560)
กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ (13 กันยายน 2560)
หนังสือขอรับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชี (12 กันยายน 2560)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย (11 กันยายน 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (08 กันยายน 2560)
ขอแก้ไขแบบฟอร์มข้อมูลการดำเนินงานของสถานธนานุบาล (05 กันยายน 2560)