หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) แบบกู้ระยะยาว (ชนิดปกติ) (19 พฤศจิกายน 2562)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 พฤศจิกายน 2562)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 พฤศจิกายน 2562)
กำหนดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานสถานธนนุบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน จ.ส.ท. (12 พฤศจิกายน 2562)
กำชับการรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 พฤศจิกายน 2562)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย (06 พฤศจิกายน 2562)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นกรณีพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ค (28 ตุลาคม 2562)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562 (10 ตุลาคม 2562)
แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 กันยายน 2562)
บรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 กันยายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2562 (18 กันยายน 2562)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 กันยายน 2562)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 กันยายน 2562)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (17 กันยายน 2562)
ข้อมูลการรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภททองคำ (13 กันยายน 2562)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (13 กันยายน 2562)
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และพัสดุสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย (12 กันยายน 2562)
ประกาศผลการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (29 สิงหาคม 2562)
การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานและขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานบุาล ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) (21 สิงหาคม 2562)
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว311 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล และหนังสือสำนักงาน จ.ส. (16 สิงหาคม 2562)