หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (15 มกราคม 2561)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (11 มกราคม 2561)
ประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลของกองทุน กสท. และ กมท. (11 มกราคม 2561)
รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (10 มกราคม 2561)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561) (10 มกราคม 2561)
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการในช่วงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (08 มกราคม 2561)
เงินสวัสดิการหลังการพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนธันวาคม 2560 (05 มกราคม 2561)
หมายเลขโทรศัพท์สถานธนานุบาลขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น (ณ วันที่ 3 มกราคม 2561) (03 มกราคม 2561)
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 174/2560 (03 มกราคม 2561)
การปรับลดอัตราดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน (25 ธันวาคม 2560)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ (22 ธันวาคม 2560)
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (18 ธันวาคม 2560)
ประกาศ จ.ส.ท. เรื่อง สอบราคาการจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ (08 ธันวาคม 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (07 ธันวาคม 2560)
แบบกรอกข้อมูลออนไลน์ (29 พฤศจิกายน 2560)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 พฤศจิกายน 2560)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่7ค่าวินิ (27 พฤศจิกายน 2560)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (27 พฤศจิกายน 2560)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2560) (23 พฤศจิกายน 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 (09 พฤศจิกายน 2560)