หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1040 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 (12 มิถุนายน 2562)
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 มิถุนายน 2562)
ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารอ้างอิง) (04 มิถุนายน 2562)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (23 พฤษภาคม 2562)
ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 พฤษภาคม 2562)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ (10 พฤษภาคม 2562)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไข) (03 พฤษภาคม 2562)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (03 พฤษภาคม 2562)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนมีนาคม 2562 (01 พฤษภาคม 2562)
การสมัครสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (30 เมษายน 2562)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเครื่องแบบและแครื่องหมายของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ส. 2562 (29 เมษายน 2562)
โครงการจัดงานที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (24 เมษายน 2562)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนมีนาคม 2562 (22 เมษายน 2562)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้อ (19 เมษายน 2562)
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 เมษายน 2562)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (18 เมษายน 2562)
บรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (17 เมษายน 2562)
การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานและขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานบุาล ครั้งที่ 1/2562 (1เมษายน 2562) (แก้ไข) (10 เมษายน 2562)
การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานและขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานบุาล ครั้งที่ 1/2562 (1เมษายน 2562) (10 เมษายน 2562)
คำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท. เรื่อง การจ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (05 เมษายน 2562)