หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


แจ้งผลการขออนุมัติให้เทศบาลกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๒๕) (05 กรกฎาคม 2554)
ผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๖๘๒) (05 กรกฎาคม 2554)
การปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๘๑๕) (05 กรกฎาคม 2554)
การจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๘๕๖) (05 กรกฎาคม 2554)
เงื่อนไขและข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ในวันที่ ๓๐ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๕๔ (05 กรกฎาคม 2554)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๙๓๐) (05 กรกฎาคม 2554)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๙๓๑) (05 กรกฎาคม 2554)
การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (มท ๐๘๐๑.๕/ว๙๓๒) (05 กรกฎาคม 2554)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท๐๘๐๑.๕/ว๖๐๒) (05 กรกฎาคม 2554)