หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


เงื่อนไขและข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ในวันที่ 25 ก.ค. 53 (27 กรกฎาคม 2554)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (27 กรกฎาคม 2554)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับเขต (มท 0801.5/ว951) (27 กรกฎาคม 2554)
การปิดบัญชีประกอบงบกำไรขาดทุนและงบดุลของสถานธนานุบาล (มท 0801.5/ว966) (27 กรกฎาคม 2554)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2553 (1 ตุลาคม 2553)(มท 0801.5/ว955) (27 กรกฎาคม 2554)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2553 (1 เมษายน 2553)(มท 0801.5/ว954) (27 กรกฎาคม 2554)
การแต่งกายในวันเปิดประชุมสัมมนาพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี (27 กรกฎาคม 2554)
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2553 ณ วังยาวรีสอร์ท จ.นครนายก (27 กรกฎาคม 2554)
การแบ่งกลุ่มลงทะเบียนที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2553 (27 กรกฎาคม 2554)
การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (มท 0801.5/ว983) (27 กรกฎาคม 2554)
ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์จำนำ (27 กรกฎาคม 2554)
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว1030) (27 กรกฎาคม 2554)
การประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว1022) (27 กรกฎาคม 2554)
การประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/1051) (27 กรกฎาคม 2554)
เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0801.5/ว 1053) (27 กรกฎาคม 2554)
การนับระยะเวลาทรัพย์หลุดจำนำ (มท 0801.5/ว 1054) (27 กรกฎาคม 2554)
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบา (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการรับจำนำ การไถ่ถอนทรัพย์จำนำ และการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (มท 0801.5/ว 1097) (27 กรกฎาคม 2554)
การศึกษาดูงานและดูตลาดการค้าในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว 1166) (27 กรกฎาคม 2554)
การกำหนดแผนการลดขั้นตอนและระยเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้ให้แก่เทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของสถานธนานุบาล (มท 0801.5/ว 1280) (27 กรกฎาคม 2554)