หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี (15 มีนาคม 2561)
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนิติกรประจำสำนักงาน จ.ส.ท. (14 มีนาคม 2561)
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (14 มีนาคม 2561)
บรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 มีนาคม 2561)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (13 มีนาคม 2561)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (08 มีนาคม 2561)
การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห (28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (23 กุมภาพันธ์ 2561)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนมกราคม 2561 (08 กุมภาพันธ์ 2561)
ข้อมูลการดำเนินงานของสถานธนานุบาล (07 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้ (06 กุมภาพันธ์ 2561)
การจ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (05 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ (02 กุมภาพันธ์ 2561)
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (31 มกราคม 2561)
กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ (30 มกราคม 2561)
การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี (18 มกราคม 2561)
ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 มกราคม 2561)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (18 มกราคม 2561)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (11 มกราคม 2561)
ประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลของกองทุน กสท. และ กมท. (11 มกราคม 2561)