สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถานที่ตั้งสำนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 222 แห่ง

 

       ลำดับที่

รายชื่อ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครเชียงใหม่1

เลขที่ 8 - 10 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

(053) 234-612

2

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนครสวรรค์1

เลขที่ 6 - 8 ถนนมหินทร์ ตำบลปากน้ำโพ

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

(056) 221-611

3

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครอุดรธานี1

เลขที่ 24/5 ถนนสี่ศรัทธา ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

(042) 222-012

4

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครหาดใหญ่

เลขที่ 70 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

(074) 243-750

5

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครลำปาง

เลขที่ 258 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

(054) 217-335

6

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครพิษณุโลก1

เลขที่ 223/15 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

(055) 258-202

7

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองชลบุรี

เลขที่ 771 ถนนเจตน์จำนงค์ อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี 20000

(038) 282-575

8

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครยะลา

เลขที่ 8 ถนนอุตสาหกรรม ตำบลสะเตง

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

(073) 212-976

9

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนครราชสีมา1

เลขที่ 14 - 16 ถนนยมราช ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

(044) 242-209

10

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครสมุทรปราการ

เลขที่ 11/9 - 10 ถนนนารายณ์ปราบศึก ตำบลปากน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

(02) 395-0142

11

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนนทบุรี1

เลขที่ 61/1 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

(02) 525-1504

12

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองราชบุรี

เลขที่ 159/43 - 44 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

(032) 337-111

13

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครตรัง

เลขที่ 20 ถนน เก่า ตำบลทับเที่ยง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

(075) 218-131

14

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครระยอง

เลขที่ 007/2 ถนนอำนวยสุข ตำบลท่าประดู่

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

(038) 611-080

15

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา1

เลขที่ 8/1 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

(038) 511-135

16

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครอุบลราชธานี1

เลขที่ 91 ถนนหลวง ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

(045) 255-385

17

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครขอนแก่น แห่งที่1

เลขที่ 34/4 ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

(043) 246-150

18

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองบ้านโป่ง

เลขที่ 7 - 9 ถนนริมน้ำ ตำบลบ้านโป่ง

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

(032) 211-160

19

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองมหาสารคาม

เลขที่ 341 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

(043) 711-106

20

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองปราจีนบุรี

เลขที่ 26 - 28 ถนนประสิทธิพัฒนา 1 ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

(037) 211-009

21

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสุพรรณบุรี

เลขที่ 1 ถนนขุนแผน ตำบลท่าพี่เลี้ยง

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

(035) 511-022

21

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครเชียงราย

เลขที่ 283/14 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

(053) 711-417

23

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสุรินทร์1

เลขที่ 82 ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

(044) 511-312

24

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด

เลขที่ 196/47 ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

(043) 511-126

25

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 82/5/6 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

(035) 251-502

26

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครภูเก็ต

เลขที่ 17/5 ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

(076) 211-424

27

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองชัยภูมิ

เลขที่ 336 ก 27 - 28 ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

(044) 811-697

28

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

เลขที่ 1082/5 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลคลัง

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

(075) 356-368

29

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองลพบุรี

เลขที่ 1/1 - 2 ถนนปรางค์สามยอด ตำบลท่าหิน

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

(036) 411-306

30

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 201/1 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

(077) 272-350

31

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสิงห์บุรี

เลขที่ 154/101 - 03 ถนนสุจิตรานุรักษ์ ตำบลบางมัญ

อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

(036) 511-105

32

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองตะพานหิน

เลขที่ 12 - 14 ถนนริมน่าน ซอย 1 ตำบลตะพานหิน

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

(056) 621-340

33

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองแก่งคอย

เลขที่ 148 ถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

(036) 244-683

34

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองลำพูน

เลขที่ 175/11 ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

(053) 511-071

35

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองเพชรบุรี แห่งที่ 1

เลขที่ 33 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

(034) 425-417

36

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองตราด

เลขที่ 48 ถนนเทศบาล 3 ตำบลบางพระ

อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

(039) 511-045

37

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองพะเยา

410 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 56000

(054) 431-213

38

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครสงขลา

เลขที่ 177/1 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

(074) 311-436

39

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก

เลขที่ 65 ถนนวงศ์วิวัฒน์ ตำบลสุไหงโก-ลก

อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

(073) 611-211

40

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองบุรีรัมย์

เลขที่ 461/21 ถนนสุนทรเทพ อำเภอเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

(044) 611-312

41

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองจันทบุรี

เลขที่ 235 - 235/1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลวัดใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

(039) 311-251

42

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองพัทลุง

เลขที่ 1 ถนนรอบบริเวณตลาดสด ตำบลคูหาสวรรค์

อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

(074) 613-229

43

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองแพร่

เลขที่ 124 ถนนร่องซ้อ ตำบลในเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

(054) 511-188

44

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองปัตตานี

เลขที่ 41/1 ถนนพิพิธ ตำบลอาเนาะรู

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

(073) 349-286

45

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสวรรคโลก

เลขที่ 15/2 - 4 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมือง

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

(055) 642-309

46

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนครปฐม1

เลขที่ 72/1 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 259-706

47

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองนครนายก

เลขที่ 35 ถนนเสนาพินิจ ตำบลนครนายก

อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

(037) 311-041

48

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองศรีสะเกษ

เลขที่ 456 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

(045) 612-796

49

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองเมืองพล

เลขที่ 9/11 - 12 ถนนพาณิชย์เจริญ ตำบลเมืองพล

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

(043) 414-689

50

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสุโขทัยธานี

เลขที่ 360/5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี

อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

(055) 611-573

51

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองนราธิวาส

เลขที่ 305/2 ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

(073) 511-141

52

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองอุตรดิตถ์

เลขที่ 5/9 ถนนพาดสนามบิน ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

(055) 411-776

53

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองพนัสนิคม

เลขที่ 59 ถนนสระตราง ตำบลพนัสนิคม

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

(038) 461-031

54

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองกาญจนบุรี

เลขที่ 1/5 ถนนคูเมือง ตำบลบ้านเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

(034) 511-234

55

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองหัวหิน

เลขที่ 56/25 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

(032) 511-488

56

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์

เลขที่ 116 - 118 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

(043) 811-706

57

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนครราชสีมา2

เลขที่ 629 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

(044) 241-839

58

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองน่าน

เลขที่ 214/7 -8 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

(054) 771-628

59

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองชุมพร

เลขที่ 137 ถนนศาลาแดง ตำบลท่าตะเภา

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

(077) 511-458

60

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลสำโรงเหนือ

เลขที่ 1100 - 01 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

(02) 394-4153

61

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองปากช่อง

เลขที่ 489 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

(044) 311-024

62

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองชุมแสง

เลขที่ 1/2 ถนน แสงเจียรนัย ตำบลชุมแสง

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

(056) 282-267

63

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสระบุรี

เลขที่ 230 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

(036) 211-824

64

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองศรีราชา

เลขที่ 41 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลศรีราชา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

(038) 311-461

65

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองหลังสวน

เลขที่ 1 ถนนชูแข 1 ตำบลหลังสวน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

(077) 541-049

66

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลบางคล้า

เลขที่ 2 ถนนกิตยารักษ์ ตำบลบางคล้า

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

(038) 541-135

67

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองอุทัยธานี

เลขที่ 207 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

(056) 511-347

68

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครเชียงใหม่2

เลขที่ 108 - 112 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

(053) 213-066

69

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองเสนา

เลขที่ 252/27 ถนนวิไลเสนา (ก) ตำบลเสนา

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

(035) 201-502

70

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองชัยนาท

เลขที่ 58/37 ถนนวงษ์โต ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

(056) 411-023

71

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองทุ่งสง

เลขที่ 145 ถนนชนปรีดา ตำบลปากแพรก

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

(075) 411-083

72

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครสมุทรสาคร

เลขที่ 904 ถนนสุคนธวิท ตำบลมหาชัย

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

(034) 411-491

73

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองบางบัวทอง

เลขที่ 138 หมู่ 5 ถนนเทศบาล 11 ตำบลโสนลอย

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

(02) 571-7678

74

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองอรัญญประเทศ

เลขที่ 13 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลอรัญประเทศ

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

(037) 231-365

75

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลโคกสำโรง

เลขที่ 22 ถนนซอยวัฒนา 3 ตำบลโคกสำโรง

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

(036) 441-283

76

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองเพชรบูรณ์

เลขที่ 54/26 ถนนสันคูเมือง ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

(056) 721-263

77

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครอุดรธานี2

เลขที่ 52 ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

(042) 221-424

78

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองกระทุ่มแบน

เลขที่ 1321 ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

(034) 471-578

79

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครรังสิต

เลขที่ 85 ซอยรังสิต - ปทุมธานี 5 ตำบลประชาธิปัตย์

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

(02) 531-3214

79

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลท่าลาน

เลขที่ 208 หมู่ 8 ตำบลบ้านครัว

อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

(036) 331-007

81

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสกลนคร

เลขที่ 635/1 ถนนใจผาสุก ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

(042) 711-096

82

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองวารินชำราบ

เลขที่ 1 ถนนสถลมาร์ค ตำบลวารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

(045) 321-433

83

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองพิจิตร

เลขที่ 137 ถนนราษฎร์เกษมอุทิศ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

(056) 611-688

84

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองเลย

เลขที่ 41 ถนนพิพัฒนมงคล ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

(042) 811-093

85

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองตาก

เลขที่ 16 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

(055) 511-509

86

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองหนองคาย

เลขที่ 653 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

(042) 411-001

87

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองกำแพงเพชร

เลขที่ 15 - 23 ถนนเจริญสุข ซอย 2 ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

(055) 711-889

88

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสตูล

เลขที่ 146/2 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

(074) 711-227

89

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองบัวใหญ่

เลขที่ 158/9 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลบัวใหญ่

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

(044) 461-561

90

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองบางมูลนาก

เลขที่ 8/1 ถนนประเทืองถิ่น ตำบลบางมูลนาก

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120

(056) 631-107

91

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสมุทรสงคราม

เลขที่ 541/2 ถนนเกษมสุขุม ตำบลแม่กลอง

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

(034) 711-898

92

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองปทุมธานี

เลขที่ 24/9 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

(02) 581-6403

93

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองกระบี่

เลขที่ 292 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

(075) 611-778

94

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองอ่างทอง

เลขที่ 2 ถนนสุวพันธ์ ตำบลตลาดหลวง

อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

(035) 611-134

95

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองตะกั่วป่า

เลขที่ 313, 315, 317 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตะกั่วป่า

อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

(076) 421-760

96

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองบ้านหมี่

เลขที่ 12 ถนนเทศบาล ตำบลบ้านหมี่

อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 15110

(036) 471-326

97

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองพระประแดง

เลขที่ 165 ถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ ตำบลตลาด

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(02) 462-8188

98

สถานธนานุบาล

เมืองพัทยา

เลขที่ 437/68 - 70 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

(038) 420-822

99

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองโพธาราม

เลขที่ 91 ถนนพันพิมพ์ ตำบลโพธาราม

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

(032) 231-908

100

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ 68 ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

(032) 602-035

101

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองนครพนม

เลขที่ 654 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

(042) 511-093

102

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองปากพนัง

เลขที่ 070 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

(075) 517-102

103

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองพังงา

เลขที่ 2 ถนนประชุมมงคล ตำบลท้ายช้าง

อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

(076) 412-212

104

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 2 ถนนพาณิชย์วัฒนา ตำบลจองคำ

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

(053) 612-067

105

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองยโสธร

เลขที่ 1/2 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

(045) 711-439

106

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองระนอง

เลขที่ 150/2 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

(077) 811-797

107

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองพิบูลมังสาหาร

เลขที่ 69/13 ถนนพิบูล ตำบลพิบูล

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

(045) 441-119

108

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลกบินทร์

เลขที่ 165 ถนนสุวรรณศร ตำบลกบินทร์

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

(037) 281-169

109

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลท่าเรือ

เลขที่ 450/2 ถนนเทศบาล 2 ตำบลท่าเรือ

อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130

(035) 341-207

110

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองหล่มสัก

เลขที่ 130/1 ถนนวจี ตำบลหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

(056) 701-750

111

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครพิษณุโลก2

เลขที่ 67/1 - 2 ถนนพญาลิไท ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

(055) 252-616

112

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสุรินทร์2

เลขที่ 477 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

(044) 512-250

113

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลหนองแค

เลขที่ 126/1 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบลหนองแค

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

(036) 371-336

114

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองเบตง

เลขที่ 95 ถนนลุขยางค์ ตำบลเบตง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

(073) 230-666

115

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครเชียงใหม่3

เลขที่ 25/2 ถนนบำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

(053) 276-944

116

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนครสวรรค์2

เลขที่ 60 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

(056) 214-139

117

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสองพี่น้อง

เลขที่ 26 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลสองพี่น้อง

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

(035) 531-434

118

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองชะอำ

เลขที่ 18/4 ถนนนิติธร ตำบลชะอำ

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

(032) 471-200

119

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองตาคลี

เลขที่ 82 ถนนตาคลีพัฒนา ตำบลตาคลี

อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

(056) 262-455

120

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองบ้านไผ่

เลขที่ 500 - 500/1 ถนนมนตรี ตำบลในเมือง

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

(043) 273-062

121

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองมุกดาหาร

เลขที่ 108 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร

อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

(042) 611-422

122

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองกันตัง

เลขที่ 15 ถนนรัษฎา ตำบลกันตัง

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

(075) 251-945

123

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครอ้อมน้อย

เลขที่ 273/99 - 100 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

(02) 420-0228

124

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองท่าเรือพระแท่น

เลขที่ 139 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130

(034) 562-120

125

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา2

เลขที่ 86/27 - 28 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

(038) 511-506

126

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองบางศรีเมือง

เลขที่ 93/615-16 ถนนท่าน้ำนนท์ ตำบลบางศรีเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

(02) 447-4958

127

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนครปฐม2

เลขที่ 59 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 242-901

128

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลเมืองแกลง

เลขที่ 74 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

(038) 675-222

ต่อ 401

129

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลบางวัว

เลขที่ 83 หมู่ 2 ตำบลบางสมัคร

อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

(038) 840-724

130

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครแม่สอด

เลขที่ 69/6 ถนนชิดวนา ตำบลแม่สอด

อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก 63110

(055) 546-978

131

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลโนนสูง

เลขที่ 23 ถนนโนนสูง - มิตรภาพ ตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

(044) 379-024

132

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองเดชอุดม

เลขที่ 30 หมู่ 7 ถนนจันทวี ตำบลเมืองเดช

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

(045) 282-836

133

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าผา

เลขที่ 93, 93/1 - 2 หมู่ 3 ตำบลท่าผา

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

(032) 302-119

134

สถานธนานุบาลเทศบาลบลท่ายาง

เลขที่ 260 หมู่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี 76130

(032) 437-918

135

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองขลุง

เลขที่ 16/2 ถนนเทศบาลสาย 4 ตำบลขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

(039) 366-269

136

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองบ้านบึง

เลขที่ 3 ถนนรำแพนเนื่องจำนงค์ 1 ตำบลบ้านบึง

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

(038) 445-991

137

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลหนองกี่

เลขที่ 67 ถนนราชดำริ ตำบลหนองกี่

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210

(044) 653-231

138

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลบ้านเลน

เลขที่ 59/1-2 ถนนหมู่ 11 ตำบลบ้านเลน

อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

(035) 261-118

139

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองนาสาร

เลขที่ 36 ถนนนาสารนอก ตำบลนาสาร

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

(077) 341-016

140

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลลำนารายณ์

เลขที่ 351/38 - 39 ถนนท่ามะนาว ตำบลลำนารายณ์

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

(036) 631-309

141

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองมาบตาพุด

เลขที่ 67/15 - 18 ถนนตากวน - หาดทรายทอง

ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

(038) 609-170

142

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองเพชรบุรี แห่งที่ 2

เลขที่ 123/1 ถนนสุรพันธ์ ตำบลท่าราบ

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

(032) 428-294

143

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลห้วยยอด

เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 9 ตำบลห้วยยอด

อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง 92130

(075) 271-546

144

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองนางรอง

เลขที่ 773/29 ถนนโชคชัย เดชอุดม ตำบลนางรอง

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

(044) 632-044

145

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลสันป่าตอง

เลขที่ 598 ถนนม 10 ตำบลยุหว่า

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

(053) 355-035

146

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนครราชสีมา3

เลขที่ 660/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

(044) 245-177

147

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลหินกอง

เลขที่ 302/1 หมู่ 8 ตำบลห้วยทราย

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

(036) 379-516

148

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองท่าโขลง

เลขที่ 98/31-33 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

(02) 529-3298

149

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนนทบุรี2

เลขที่ 45 ถนนประชานิเวศน์ 3 ซอย 23 ตำบลท่าทราย

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

(02) 591-0226

150

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลสำนักท้อน

เลขที่ 70/15 หมู่ 5 ตำบลสำนักท้อน

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

(038) 695-330

151

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสะเดา

เลขที่ 31/1 ถนนท่าพรุวิทยา ตำบลสะเดา

อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา 90120

(074) 412-611

152

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนครสวรรค์3

เลขที่ 605/383 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบล

นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

(056) 220-118

153

สถานธนานุบาลเทศบาลนครปากเกร็ด

เลขที่ 9 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

(02) 582-1046

154

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลบางเมือง

เลขที่ 86/19 - 20 ถนนอยู่สุข ตำบลบางเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

(02) 388-2715

155

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เลขที่ 55/1 หมู่ 3 ตำบลสำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(02) 720-9128-9

156

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลเวียงสระ

เลขที่ 93/3 หมู่ 4 ตำบลบ้านส้อง

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

(077) 364-005

157

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครอุบลราชธานี2

เลขที่ 512/10 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

(045) 256-128

158

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสังขะ

เลขที่ 902 ถนนอภิสาร ตำบลสังขะ

อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150

(044) 571-570

159

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลลำตาเสา

เลขที่ 219 หมู่ 7 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

(035) 214-135

160

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองคูคต

เลขที่ 33/49 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

(02) 664-2693

161

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลบางระกำ

เลขที่ 12/6-7 ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร ตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

(055) 372-136

162

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลเมืองพาน

เลขที่ 1736/2 - 3 ถนนเทศบาล ตำบลเมืองพาน

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

(053) 722-876

163

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสัตหีบ

เลขที่ 99/29 - 30 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

(038) 438-019

164

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองป่าตอง

เลขที่ 12/2 ถนนราชปาทานุสรณ์ ตำบลป่าตอง

อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

(076) 342-487

165

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลหางดง

เลขที่ 15/2 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

(053) 442-832

166

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองอำนาจเจริญ

เลขที่ 949 หมู่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

(045) 452-643

167

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลด่านขุนทด

เลขที่ 53 ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

(044) 204-940

168

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลท่าม่วง

เลขที่ 241/2 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

(034) 613-469

169

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลบางม่วง

เลขที่ 141/3 หมู่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย

ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

(02) 920-0052

170

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองลัดหลวง

เลขที่ 119/190 - 19 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(02) 463-6914

171

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลพังโคน

เลขที่ 461 หมู่ 8 ถนนสามัคคีธรรม ตำบลพังโคน

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

(042) 771-298

172

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลท่าตะโก

เลขที่ 99/1 หมู่ 1 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

(056) 248-519

173

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลพระอินทราชา

เลขที่ 99/22 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลเชียงรากน้อย

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180

(035) 362-112

174

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลอ่างศิลา

เลขที่ 90/333 หมู่ 3 ถนนเสม็ด - อ่างศิลา ตำบลเสม็ด

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

(038) 142-106

175

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองแสนสุข

เลขที่ 28/5 ถนนบางแสนสาย 2 ตำบลแสนสุข

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

(038) 387-041-2

176

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลตระการพืชผล

เลขที่ 119 หมู่ 2 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี 34000

(045) 481-567

177

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

เลขที่ 830 หมู่ 1 ถนนสุวรรณวงศ์ ตำบลปะหลาน

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

(043) 791-070

178

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลเชิงทะเล

เลขที่ 48 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

(076) 271-086

179

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลจอมพระ

เลขที่ 99/1 หมู่ 4 ถนนปัทมานนท์ ตำบลจอมพระ

อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180

(044) 581-411

180

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองบ้านฉาง

เลขที่ 99/32 - 33 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

(038) 695-038-9

181

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลท่าข้าม

เลขที่ 99 ตำบลหางดง อำเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม่ 50240

(053) 461-534

182

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลวัดสิงห์

เลขที่ 20 ถนนจวนวิไล ตำบลวัดสิงห์

อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120

(056) 461-926

183

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลวัฒนานคร

เลขที่ 68 หมู่ 10 ตำบลวัฒนานคร

อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว 27160

(037) 261-937

184

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลกุมภวาปี

เลขที่ 399/1 ถนนคุณหญิงบุญเกื้อ ตำบลกุมภวาปี

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

(042) 334-461

185

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลหนองโก

เลขที่ 527/32 - 33 ถนนนิมิตรเมือง ตำบลหนองโก

อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

(043) 252-910

186

องค์การบริหารส่วนตำบล

พลูตาหลวง

เลขที่ 38/98 - 99 หมู่ 1 ตำบลพลูตาหลวง

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

(038) 243-981

187

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลยางเนิ้ง

เลขที่ 22/2 ถนนหมู่ 3 ตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

(053) 321-305

188

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลสูงเนิน

เลขที่ 1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสูงเนิน

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

(044) 209-257

189

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลเสิงสาง

เลขที่ 445 หมู่ 8 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง

จังหวัดนครราชสีมา 30330

(044) 457-006

190

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลอุบล

เลขที่ 222/1 ถนนสุขาพัฒนา ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

(045) 355-170

191

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลแม่ขรี

เลขที่ 306 ถนนแม่ขรี - โล๊ะจังกระ ตำบลแม่ขรี

อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160

(074) 695-610

192

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลกำแพง

เลขที่ 1316 ถนนบริเวณตลาดสด ตำบลกำแพง

อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

(074) 734-499

193

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลย่านตาขาว

เลขที่ 98/8 ถนนตรัง - ประเหลียน ตำบลย่านตาขาว

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140

(075) 281-338

194

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครนครปฐม3

เลขที่ 139 - 141 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 257-960

195

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลแม่ริม

เลขที่ 690 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลแม่ริม

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

(053) 298-637

196

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลเทพราช

ถนนเทพราช - อ่อนนุช ตำบลเทพราช

อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

(038) 595-121

197

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลทุ่งโฮ้ง

เลขที่ 273/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งโฮ้ง

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

(054) 532-102

198

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองท่าบ่อ

เลขที่ 666 หมู่ 3 ถนนสันติสุข ตำบลท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย 43110

(042) 432-520

199

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลทับกวาง

เลขที่ 195/30 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

(036) 357-124

200

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองแม่โจ้

เลขที่ 199 หมู่ 12 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว  ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

(053) 499-370

201

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสระแก้ว

เลขที่ 97/224 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

(037) 421-022

202

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองกันทรลักษ์

เลขที่ 139 หมู่ 8 ถนนตลาดเทศบาล ตำบลน้ำอ้อม

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

(045) 663-471-2

203

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลป่าซาง

เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนนลำพูน - ลี้ ตำบลป่าซาง

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

(053) 522-303

204

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลศรีเมืองใหม่

เลขที่ 119 หมู่ 5 ถนนศรีเมืองใหม่ - แก้งกอก ตำบลนาคำ

อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250

(045) 399-187

205

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลเหนือคลอง

เลขที่ 278/24 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

(075) 636-507

206

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลเวียงฝาง

เลขที่ 191 หมู่ 14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ 50110

(053) 453-250

207

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองหนองบัวลำภู

เลขที่ 99/1 หมู่ 2 ถนนบ้านจิก - ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย

อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

(042) 312-177

208

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลระแงง

เลขที่ 929 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

(044) 560-592

209

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลชนแดน

เลขที่ 919 หมู่ 4 ถนนชมฐีระเวช ตำบลชนแดน

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบุรี 67150

(056) 761-811

210

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลแก้งคร้อ

เลขที่ 9809 หมู่ 10 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ ตำบลหนองไผ่

อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150

(044) 831-070

211

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลป่าโมก

เลขที่ 981 ถนนป่าโมกวิถี ตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

(035) 661-340

212

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลหนองม่วง

เลขที่ 518/8 -9 ตำบลหนองม่วง

อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170

(036) 431-042

213

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลมวกเหล็ก

เลขที่ 444/1 หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

(036) 341-574

214

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสีคิ้ว

เลขที่ 888 หมู่ 16 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสีคิ้ว

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

(044) 413-064

215

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลอ่าวลึกใต้

เลขที่ 5/55 หมู่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

(075) 681-898

   216

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลดอนสัก

เลขที่ 8/1 ถนนหน้าเมือง ตำบลดอนสัก

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

(077) 372-184

217

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลนาเฉลียง

เลขที่ 111 หมู่1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลยางงาม

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220

(056) 789-116

218

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองชุมแพ

เลขที่ 444 หมู่ 18 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น 40130

(043) 312-298

219

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลกันทรารมย์

เลขที่ 99 ถนนราษฎร์เจริญ ตำบลดูน

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

(045) 651-391

220

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลห้วยพลู

เลขที่ 229/2-3 หมู่ 1 ถนนนครชัยศรี-ดอนตูม

ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

(034) 389-623

221

สถานธนานุบาลเทศบาล

นครขอนแก่น แห่งที่ 2

เลขที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

(043) 220-881

222

สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลปลายบาง

เลขที่ 9/220 หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

(02) 985-0278

      223

สถานธนานุบาลเทศบาล       
ตำบลจอมทอง
 

281/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลวง

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

(053)341-649-50
      224

สถานธนานุบาลเทศบาล
ตำบลห้างฉัตร
 

555 หมู่ 2 ตำบลห้างฉัตร

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

(054)269-500
 225

สถานธนานุบาลเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ล้อม

60/1-2 ถ.พิบูลละเอียด

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

(044)934-110
Fax (044)-934-038