ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

สำรวจข้อมูลการรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภททองคำ 18 กรกฎาคม 2562
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/1550 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำทรัพย์รับจำนำ ประเภทอื่น 10 กรกฎาคม 2562
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/1551 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง กำชับเกี่ยวกับการรับจำนำ และการประเมินราคาทรัพย์หลุดจำนำ 10 กรกฎาคม 2562
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 899 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2542 เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 02 กรกฎาคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม 01 กรกฎาคม 2562

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ